Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2015

leave
2026 1b18
leave
Jak mogłam myśleć, że jestem wyjątkowa?
leave
leave
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— jakie to prawdziwe.
Reposted fromreniferowa reniferowa viaalliwantisyou alliwantisyou
leave
Dom, co czeka na twój sen,
bez ciebie smuci mnie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
4314 e93a 500
leave

January 31 2015

leave
6595 9dc0 500
Reposted fromlensomni lensomni viasuxxx suxxx
5888 bac9 500

pureblyss:

simply-divine-creation:

Our City House

I just can’t even handle this cuteness

leave
Gdy wreszcie zasypiali, nie pragnął niczego więcej, jak tylko spędzić jeszcze dziesięć  tysięcy wieczorów w  taki sposób jak ten ...
— Nicholas Sparks "Od Pierwszego Wejrzenia"
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viathefirstdrop thefirstdrop

January 22 2015

leave
3988 4e1c 500
6964 5f24
Reposted fromzamulasz zamulasz viawrazliwa wrazliwa
leave
0902 8de6 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasectum-sempra sectum-sempra

January 17 2015

leave

December 10 2014

leave
4896 5dc0
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianimamie nimamie

December 03 2014

leave
Reposted fromaggape aggape vianadziejenadaremne nadziejenadaremne

November 21 2014

leave

November 18 2014

leave
Reposted frometa eta viaaynis aynis
leave

November 15 2014

leave
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viaredheadlady redheadlady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl